Äldreomsorgen under luppen

Publicerat på FamilyLinks Facebooksida
23 oktober 2018

 
 
iStock-160641681.jpg

Varje år tar Socialstyrelsen och SKL - Sveriges kommuner och landsting fram en undersökning som heter ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen”. Nyligen presenterades resultaten för 2018. 

Socialstyrelsen har genomfört undersökningen sedan 2013. Resultaten i den baseras på en enkät som årligen skickas ut till drygt 200 000 personer över 65 år som får hemtjänst eller bor på särskilt boende. Enkäten innehåller frågor om de äldres upplevda hälsotillstånd, rörlighet, oro och ensamhet, men också frågor om bemötande och servicegrad från kommuners och stadsdelars omsorgsgivare (boende och hemtjänst). 

2018 års resultat
Ett ”nedkok” av 2018 års undersökning visar att:

  1. Majoriteten av de äldre är nöjda. På nationell nivå uppger 88 procent av de svarande som bor hemma att de är nöjda med hemtjänsten. Och bland dem som bor på särskilt boende är motsvarande siffra 81 procent. 

  2. Gruppen äldre som uttrycker att är nöjda med antalet utevistelser har blivit mindre. Enkelt uttryckt: fler äldre vill ha mer tid utomhus än vad de erbjuds. Resultaten visar också att skillnaden mellan tillgång till utevistelser är stor mellan olika kommuner och verksamheter. 

  3. Förtroendet för omsorgspersonal har gått ner en aning. 

Kritiska röster
Det finns de som är kritiska till undersökningens resultat. I en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle (https://www.dagenssamhalle.se/…/anhoriga-sluta-fyll-i-enkat…) skriver två representanter för patient- och anhörigorganisationen Alzheimer Sverige att undersökningen inte speglar de äldres åsikter utan snarare de anhörigas. Eftersom det är väl känt att enkäten i många fall fylls i av anhöriga och inte av de äldre själva. Det förekommer också att omsorgspersonal och gode män är behjälpliga med att svara på frågorna. 

En annan kritik som framförs är att svarsfrekvensen är för låg och att viktiga grupper är exkluderade från undersökningen, som t.ex. äldre som har larm och/eller matlåda. De här omständigheterna är problematiska, menar kritikerna, eftersom resultaten från den årliga undersökningen ofta ligger till grund för beslut på verksamhetsnivå i kommunerna, och används som slagträ i politiska debatter såväl på kommun- som riksnivå. 

Hur är det i din kommun?
Oavsett vad man tycker om undersökningens pricksäkerhet säger den ändå något om skillnader i äldreomsorgens kvalitet sett över landet. Är du nyfiken på hur det ser ut i just din kommun/stadsdel? Kika in på Socialstyrelsen för att se årets resultat:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2…/…/default.aspx

Eller gå in på SKL och använd sökverktyget Kolada för att se resultaten från de öppna jämförelser av äldreomsorgen och kommunal hälso- och sjukvård som Socialstyrelsen också tar fram varje år:
https://skl.se/…/merfranskl/oppnajamforelser/aldre.9487.html


 
Elsa Schröder