Användarvillkor

Allmänt

Detta avtal och villkoren här i reglerar förhållandet mellan dig och oss avseende de produkter och tjänster vi levererar till dig. Genom skapandet av konto eller användande av tjänsten så har du aktivt tackat ja att bli bunden av detta avtal.

Du som avtalspart och användare benämns ”du” eller ”dig”. FamilyLink AB (se nedan för komplett information om oss) benämns ”vi” eller ”oss”. Vår kundtjänst kan du kontakta på följande mailadress support@familylink.se eller via vår hemsida, http://www.jocce.link.

Kontaktuppgifter och övrig information som du upprättar benämns som ”lista över användare”. Listan över användare administreras via appen Jocce.

Kunduppgifter och Personuppgifter

Samtliga kunduppgifter, och i förekommande fall personuppgifter, hanteras i enlighet med vår vid var tid gällande integritetspolicy (https://www.jocce.link/privacy-policy) och gällande lagstiftning. Genom att acceptera villkoren godkänner du vår integritetspolicy och vår personuppgiftsbehandling.

Vårt ansvar

Vårt ansvar är begränsat till att erbjuda er den plattform för vilket du och av dig anslutna användare kommunicerar genom vår tjänst. Vi kan inte garantera att signaler från systemet alltid kommer fram till vår server, nödvändig internetuppkoppling kan komma att vara begränsad eller vara frånvarande. Vi tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av fel i kommunikation eller i din enhet. Vårt ansvar förutsätter att tjänsten används på avsett sätt och enligt detta avtal.

Ditt ansvar

Du ansvarar för den information du lämnar till tjänsten och för att informationen alltid är uppdaterad och korrekt. Du ansvarar för samtliga inställningar, inmatningar, uppladdningar, ändringar och beställningar som görs via tjänsten. Du ansvarar för att information (såsom text, bilder, eller ljud) du lägger till eller skapar i tjänsten inte är kränkande eller olagligt. Kränkande information omfattar, bland annat, pornografi, förringande av viss ras eller folkgrupp, förringande av viss sexuell läggning, immaterialsrättsintrång (exempelvis upphovsrättsintrång genom att ladda upp bilder eller texter du inte har rätt till).

Förmedling av händelser via e­post och/eller notiser förutsätter att du aktiverat förmedling för händelse och användare. Du ansvarar för att dessa inställningar är uppdaterade och korrekta. Varje förändring du gör ersätter eller kompletterar tidigare inställning.

Du ska hålla oss skadeslösa för skador eller kostnader vi drabbas av på grund av att du brutit mot detta avtal, eller använt tjänsten på ett olagligt eller kränkande sätt.

Behörighet

Om du hjälper annan att skapa ett användarkonto i tjänsten ansvarar du för att personen du hjälper förstår vad du gör för denne, eller att du har giltig fullmakt eller är utsedd förmyndare för personen. Du ska kunna visa upp dokument som styrker detta vid förfrågan.

Du skall försäkra dig om att personen du hjälper kan använda tjänsten, eller om tjänsten används för dennes räkning, att användningen sker med respekt för denne persons integritet.

Tillåten användning

Tjänsten får endast användas för ömsesidig och medveten kommunikation mellan dig och andra användare samt för att lagra information om händelser och uppgifter för användare av tjänsten.

Du är skyldig att tillse, samt garanterar, att din och dina anslutna användares användning av tjänsten sker på ett lagenligt sätt, i enlighet med detta avtal samt tillämplig lag. 

Ändring av villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor från tid till annan. Vi meddelar ändringar på vår hemsida https://www.jocce.link/minst två månader innan ändringen träder i kraft. Om du inte accepterar ändringen har du rätt att kostnadsfritt avsluta tjänstenfrån och med att ändringen träder i kraft.

Pris och prisändring

Efter eventuell kostnadsfri prövotid betalar du för tjänsten genom en prenumeration. Aktuella priser framgår av vår hemsida.

Vi har rätt att justera avgiften för tjänsten. Vi informerar skriftligen på vår hemsida om ändring av avgift senast två månader innan ändringen sker. Om du inte accepterar ändringen har du rätt att kostnadsfritt avsluta tjänstenfrån och med att ändringen träder i kraft.

Upphörande av avtal

Under den prövotid du erhåller på ditt första nätverk, kan du när som lämna nätverket och sedan radera ditt konto för att detta avtal ska upphöra. Har du en pågående prenumeration för ett nätverk behöver du först avsluta prenumerationen genom Apple AppStore för iOS eller Google Play Store för Android. Efter att ha avslutat prenumerationen kan nätverket raderas eller lämnas över, därefter kan ditt konto raderas och avtalet upphör.

Ansvarsbegränsning

Vi ansvarar inte i något fall för skada eller förlust som du eller dina anslutna användare kan drabbas av på grund av tjänsten eller användningen av densamma. Denna ansvarsbegränsning påverkar inte det ansvar vi har enligt tvingande lagstiftning eller om vi på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet orsakar dig skada.

Force Majeure

Vi är befriade från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse om skadan eller underlåtenheten har sin grund i hinder utanför vår kontroll (”force majeure”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse.

Detsamma gäller om skadan eller underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från vår underleverantör som orsakats av force majeure.

Såsom force majeure kan anses bland annat myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, omläggningar av mobilnäten eller bredband, störningar av systemets radiotrafik mellan de olika komponenterna, störning av annan teknisk utrustning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse.

Kontakt

Din avtalspart för tjänsten är FamilyLink AB, organisationsnummer 559036-7685, med säte i Stockholm. Om du har några frågor, klagomål eller synpunkter kan du kontakta oss via support@familylink.se.

Tillämplig lag m.m.

Dessa Villkor regleras av svensk rätt. Tvist angående detta avtal eller tjänsten ska avgöras av svensk domstol.

 

Detta dokument uppdaterades senast den 6 april 2018.

bg-grey.png